Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

četvrtak, 26 maj 2022

Letnja škola arhitekture / Summer School of Architecture - Rogljevo 2022

 

* English version below

 

TEMA

DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE

4. LETNJA ŠKOLA ARHITEKTURE ROGLJEVO, SRBIJA

TEMA: "DOKUMENTACIJA, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: ROGLJEVAČKE PIVNICE"

1-15. jula 2022.

Rok za prijavu: 6. jun 2022.

Jezik: srpski, engleski

Organizator: Grupa arhitekata (Beograd, Srbija)

PROGRAM

Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite nasleđa u lokalnom, regionalnom i evropskom okviru.

Letnja škola će biti održana od 1. do 15. jula 2022. Radni dan traje od 10:00 do 19:00 h (uključujući pauzu za ručak od 1 sata). Program ima dva modula koji se fokusiraju na dokumentaciju, interpretaciju i restauraciju baštine, kroz primenjeni rad na istorijskim građevinama u Rogljevu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula tokom 15 dana, a učesnici će odabrati jedan ili dva modula za završni rad. Predavanja će se održavati popodne i zajednička su za oba modula, dok će ujutru biti organizovan praktični rad.

Modul 1 - DOKUMENTACIJA I TUMAČENJE GRADITELJSKOG NASLEĐA

Učesnici će raditi na snimanju i izradi tehničke dokumentacije za objekte u Rogljevu, koristeći klasične tehnike arhitektonskog snimanja. Učesnici će takođe učiti o novim metodologijama i tehnologijama koje se koriste u tu svrhu, uz napomenu o tome koje su tehnologije dostupne u Srbiji i kako se vrši izbor tehnike i obuhvata snimanja. Učesnicima će biti predstavljeni osnovni principi interpretacije nasleđa, a u svrhu pripreme i stvaranja adekvatne prezentacije za različitu publiku.

Studijsko putovanje

Studijsko putovanje u Knjaževac biće organizovano tokom Letnje škole.

Modul 2 – RESTURACIJA VINSKIH PODRUMA: TEHNIKE GRAĐENJA, METODOLOGIJA RESTAURACIJE I ODRŽAVANJA ISTORIJSKIH KONSTRUKCIJA – BLATNI MALTERI, KONZERVACIJA DRVETA, PREPOKRIVANJE KROVOVA

Učesnici će raditi na restauraciji elemenata arhitekture vinskih podruma smeštenih u kompleksu Rogljevačkih pivnica. Studenti će raditi na konzervaciji drvenih zidova, pripremi i nanošenju blatnog maltera i prepokrivaju krova. Pored obuke za stare tehnike gradnje, izvodiće se i obuka o istorijskim i modernim alatima.

Program je podeljen u dva osnovna segmenta: teorijski i praktični deo, koji podrazumeva rad na samim objektima, uz obuku i pažljiv nadzor. Teoretsko znanje pružaju ugledni profesori i iskusni profesionalci iz Srbije i inostranstva. Zanatske i konzervatorske tehnike i veštine predstaviće iskusni majstori I treneri kroz konzervatorsko-restauratorske radove na zaštićenim objektima in situ.

TROŠKOVI I NAKNADE

Škola je subvencionisana i svi troškovi boravka na terenu su pokriveni od strane organizatora. Smeštaj je obezbeđen u pansionu Dunjin konak, u neposrednoj blizini lokacije.

Putne troškove do i od lokacije snose sami učesnici.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: organizator će se pridržavati propisanih mera za sprečavanje širenja bolesti Covid-19. Biće dostavljena lista relevantnih veb stranica ministarstava.

Organizator zadržava pravo promene programa. Sve promene će biti blagovremeno saopštene.

PRIJAVA

Vaša prijava treba da sadrži:

- popunjen obrazac prijave https://tinyurl.com/2jwttm3h

- kratku biografiju (maksimalno 1 stranica) poslatu na naš e-mail

- motivaciono pismo (najviše 1 stranica) poslato na naš e-mail.

Svoju biografiju i motivaciono pismo možete poslati na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOPIC

DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS

4th SUMMER SCHOOL OF ARCHITECTURE IN ROGLJEVO, SERBIA

TOPIC: "DOCUMENTATION, INTERPRETATION AND RESTORATION OF BUILT HERITAGE: ROGLJEVO WINE CELLARS"

1-15 July 2022

Application deadline: June 6, 2022

Official language: Serbian, English

Organizers: Grupa arhitekata (Belgrade, Serbia)

PROGRAM

The program encourages multidisciplinary international cooperation, addresses issues of implementation and monitoring of heritage protection projects within the local, regional and European framework.

The Summer School will be held from July 1 to 15, 2022. The working day runs from 10:00 am to 7:00 pm (including a lunch break for 1 hour). The program has two modules that focus on documentation, interpretation and restoration of heritage, through the applied work on historical structures in Rogljevo. The school will be organized through two parallel modules for a period of 15 days, with the participants selecting one or two modules and making the final work. Lectures will be held in the afternoons and they are common to both modules, while in the morning the practical work will be organized.

Module 1 - DOCUMENTATION AND INTERPRETATION OF BUILT HERITAGE

The participants will work on the recording and production of technical documentation for structures in Rogljevo, using traditional survey techniques. Participants will also learn about new methodologies and technologies used for this purpose, with a comment on what technologies are available in Serbia and how the selection and scope of survey is performed. Participants will be presented with the basic principles of heritage interpretation, and for the purpose of preparing and creating an adequate presentation to various audiences.

Study trip

A study trip to Knjaževac will be organized during the Summer School.

Module 2 - RECONSTRUCTION OF WINE CELLARS: CONSTRUCTION TECHNIQUES, METHODOLOGY OF RESTORATION AND MAINTENANCE OF HISTORICAL STRUCTURES – EARTH MORTARS, TIMBER CONSERVATION, ROOF RESTORATION

The participants will work on the restoration of the elements of the architecture of the cellars located within the complex of the Rogljevo Pivnice (wine cellars). Students will work on the preparation and application of mud plaster, timber conservation, roof tiling. In addition to training for old building techniques, training on historical and modern tools will also be carried out.

The program is divided into two basic segments, in terms of field work: theoretical and practical part, which involves work on the objects themselves, with intensive training and careful supervision. Theoretical knowledge is provided by the distinguished professors and experienced and certified professionals from Serbia and abroad. Craft and conservation techniques and skills will be presented by the experienced and certified craftsmen through conservation and restoration works on the protected structures in situ.

COSTS AND FEES

The school is subsidized, the costs of the boarding are fully covered by the organizer. We provide accommodation in Dunjin konak, in the immediate vicinity of the site.

The travel expenses to and from the location are not covered.

IMPORTANT NOTICE: the organizer will adhere to the prescribed measures for prevention of the spread of the Covid-19 disease. A list of the relevant websites of the ministries will be provided.

The organizer reserves the right to change the program. All the changes will be timely communicated.

Application

Your application should include:

- application form https://tinyurl.com/2jwttm3h

- short CV (maximum 1 page) sent to our e-mail

- motivation letter (maximum 1 page) sent to our e-mail.

Send your CV and motivation letter to: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Pročitano 970 puta
 

ČLANARINA 2023

 

Poštovani

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2023. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2023.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,
office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije,

 

PRISTUPNICA.doc

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi