Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

četvrtak, 17 mart 2016

КОНКУРС - УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА И ЊЕГОВЕ НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН

 

У складу са чланом 34. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС”, бр. 31/2015), на основу члана 38. став 3., члана 55.став 1. тачка 4 и члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), a у вези са Одлуком Председника општине Темерин о покретању Конкурса за израду Идејног урбанистичко-архитектонског решења дела центра и непосредне околине насеља Темерин број 06-1/2015-132-01 од 23.10.2015. године.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

у п у ћ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН:

ОТВОРЕНИ, ПРОЈЕКТНИ, ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ЦЕНТРА И ЊЕГОВЕ НЕПОСРЕДНЕ ОКОЛИНЕ У НАСЕЉУ ТЕМЕРИН

Број јавне набавке 03/2016

Наручилац Општина Темерин, ул. Новосадска бр. 326, 21235 Темерин (у даљем тексту Наручилац), www.temerin.rs, локална самоуправа, позива све заинтересоване да учествују у конкурсу за дизајн – Отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко – архитектонско решење уређења дела центра и његове непосредне околине у насељу Темерин, број јавне набавке 03/2016

Назив и ознака из општег речника набавке: 71230000 организација архитектонских конкурса за нацрте

1. Расписивач и спроводиоци

Расписивач: Општина Темерин, Oпштинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин, ПИБ 101869888, матични број 08330514, www.temerin.rs

Спроводилац: Комисија за спровођење конкурса, коју формира општина Темерин.

2. Назив Конкурса

Конкурс за израду идејног урбанистичко – архитектонског решења дела центра  и  непосредне околине у насељу Темерин.

3. Врста Конкурса

Конкурс је према праву на учествовање отворени, према задатку пројектни, а према степену спровођења је једностепени.

4. Предмет и циљ Конкурса

Предмет конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског решења дела центра (ужи контекст) и непосредне околине (шири контекст) у насељу Темерин. 

Предметни урбанистичко – архитектонски конкурс има за циљ афирмацију потенцијала уже зоне центра Темерина кроз функционално и визуелно унапређење простора у препознатљиви део насеља. Циљ је да се активирају сви потенцијали овог простора и повећа његова атрактивност. Од учесника се очекује да понуде оригинална, функционална и рационална решења, естетски примерена централној зони насеља Темерин.

Ужи контекст – Део центра насеља Темерин који је обухваћен Конкурсом чини Јавни парк испред зграде СО Темерин (парцела број 1/1 к. о. Темерин) са спомен обележјем, јавна површина испред објекта културе односно КИЦ-а према улици Петефи Шандора и Новосадској  (део парцеле 4039 к. о. Темерин),  део јавне површине – улице Петефи Шандора (парцела број 7184 к. о. Темерин) од Новосадске улице до улице Народног фронта,  као и део јавне површине – улице Народног Фронта од јужне границе парцеле Дома Здравља „Темерин” до северне границе пролаза који води ка спортској хали (део парцеле 7161/4 к. о. Темерин).  

Шири контекст – Конкурсним задатком је обухваћен и простор у непосредној околини дела центра (тј. претходно описане локације) и обухвата простор који је ограничен улицама Новосадском, Змај Јовином, Кошут Лајоша и Народног фронта и део уз улицу Народног фронта, до каналa. Шири контекст као непосредно окружење ужег контекста дефинисан је ради повезивања са окружењем у визуелном и функционалном смислу. У оквиру овог простора акценат треба ставити на реорганизацију саобраћајних токова са варијантним решењима (режим саобраћаја и/или искључива пешачка зона, решење стационарног саобраћаја) узимајући у обзир постојеће садржаје и могућност изградње вишепородичних објеката у овој зони и слично.

Од учесника на конкурсу се очекује да, кроз призму дефинисаног циља у складу са пројектним карактером конкурса, предложе следеће:

Предлог саобраћајног решења шире зоне центра (шири контекст) и могућност увођења пешачке зоне или режимски уређене пешачке улице са предлогом решавања стационарног саобраћаја изван простора ужег контекста;

Урбанистичко – архитектонско решење простора ужег контекста са прецизно утврђеним наменама површина (у складу са предложеним решењем нпр. пешачке, пешачко – колске саобраћајнице, трг, зелене површине и сл.);

Партерно уређење за вишенаменско коришћење простора јавних површина:

озелењавање јавних површина са предлогом врсте зеленила,

предлог поплочавања јавних површина,

предлог решења за урбани мобилијар, декоративне елементе и декоративну расвету и осталих елемената предложених Програмским задатком;

Могућност постављања фонтане, јавне чесме и простора за манифестације.

5. Задатак конкурса

Изналажење оптималног решења за уређење најужег дела центра насеља са тенденцијом растерећења уже зоне центра од моторног саобраћаја у мери која обезбеђује већи степен пешачких комуникација – формирање пешачке зоне а истовремено омогућава несметану комуникацију и приступ постојећим садржајима центра.

Центарлна тема овог конкурса су јавне површине у најужем делу центра и њихово партерно, пејзажно и амбијетално уређење примерено функцији најатрактивнијег дела насеља које треба да буде привлачно различитим групама корисника.

Понуђена решења треба да осликавају дух Темерина и специфичности овог насаеља са препознатљивим урбаним елементима који карактеришу центар насеља.

6. Услови Конкурса

На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсну документацију. Учешће на конкурсу није резервисано за одеђену професију. На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.

7. Обавезни услови за учешће на Конкурсу

Обавезни услови за учешће на конкурсу су:

1. Да конкурсни рад мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса

2. Да конкурсни рад мора да буде израђен на начин техничко – обликовне обраде и да садржи све делове одређене овим расписом конкурса.

8. Имена (састав) Жирија и известиоца

Жири је у следећем саставу:

Председник:

1. Оливера Сенковић, дипл.инж.арх., ЈП „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад;

2. Никола Ембер, дипл.инж.маш., заменик председника жирија, ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин”, Темерин.

Чланови:

3. Весна Поповић, дипл.инж.арх., Нови Сад;

4. Миле Зец, дипл.инж.арх., Нови Сад;

5. Лепа Родић, дипл.инж.грађ., Одељење за урбанизам Општинске управе Темерин;

6. др Владимир Кубет, дипл.инж. арх.,Темерин.

Заменик чланова жирија:

7. Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.  

Известиоци Конкурса су:

1.Горан Грковић, дип.инг.грађ., Одељење за урбанизам Општинске управе Темерин;

2.Предраг Пајић, дип.инг.арх., ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин”, Темерин.

9. Обавезност одлуке Жирија према Расписивачу

Одлука жирија обавезује наручиоца искључиво у делу исплате награде.

10. Садржај конкурсне документације

Конкурсна документација садржи:

јавни позив са условима конкурса;

програм конкурса;     

дигитални катастарско – топографски план дела центра (ужи контекст) и непосредне околине (шири контекст);

фотодокументација у дигиталном формату.

11. Подаци, услови, износ накнаде, место и начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Општинске управе Темерин,  улица Новосадска бр. 326 или са интернет странице Расписивача www.temerin.rs

Расписивач конкурса доставља конкурсну документацију, уз доказ о уплати обавезне накнаде од 1.000,00 динара на рачун: 840-745151843-03, модел: 97, позив на број: 63-238, са назнаком: за Конкурс.

Контакт особа: Горан Грковић, контакт телефон: 021843888 и 021844010; e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. " data-mce-href="mailto: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. " style="color: rgb(34, 34, 34); transition: color 0.01s linear;"> Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

12. Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је 11.03. (петак) 2016. године;

Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од 14.03.(понедељак) 2016. године;

Постављање питања је до 21.03. (понедељак) 2016. године, достављање одговора је до 28.03. (понедељак) 2016. године;

Предаја конкурсних радова је 12.05. (четвртак) 2016. године до 14,00 h, без обзира на начин подношења (непосредно, путем писарнице или поштом), на адресу Општинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин 21235;

Отварање конкурсних радова и почетак рада известиоца 13.05. (петак) 2016. године;

Почетак рада жирија је 19.05. (четвртак) 2016. године;

Завршетак рада жирија је 25.05. (среда) 2016. године;

Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 30.05. (понедељак) 2016. године.

13. Садржај конкурсног рада

Конкурсни рад садржи графички, текстуални, нумерички и друге прилоге које учесник конкурса предаје на вредновање жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од прилога у аналогном и дигиталном облику који треба да садрже следеће:

Графички прилози:

Предлог саобраћајног решења шире зоне центра (шири контекст), алтернативни правци за моторни саобраћај у циљу афирмације пешачких комуникација и увођења пешачке зоне  (могућа варијантна решења) 1:2500;

Урбанистичко – архитектонско решење простора ужег контекста са наменом површина, елементима нивелације и регулације, профилацијом уличних коридора, приказом пешачких комуникација и могућим локацијама за фонтану и јавну чесму 1:500;

Партерно и пејзажно решење са приказом диспозиције и уређења предложених јавних површина (улични коридори, пешачке комуникације, манифестациони трг, парк...) предлогом врсте декоративног зеленила и садног материјала у постојећем парку и осталим јавним површинама са  карактеристичним пресецима (најмање два) и изгледима 1: 500;

Предлог решења за урбани мобилијар, декоративне урбане елементе и декоративну расвету и осталих елемената описаних Програмским задатком са диспозицијом на графичком прилогу 1:500 и детаљима у размери по избору;

Предлог застора – поплочавања јавних површина, дизајн и материјализација у размери по избору;

Тродимензионална представа предложеног решења дела центра (у целини или у сегментима), компјутерска презентација тродимензионалних приказа;

Остали прилози по опредељењу аутора.

Текстуални прилози:

Текстуални прилог са образложењем предложеног саобраћајног решења, описом партерног и пејзажног решења, материјализације за предложени урбани мобилијар и декоративне урбане елементе, проценом потребног улагања, у 9 примерака;

За потребе штампе каталога радова потребно је доставити све графичке прилоге решења на CD-у (не веће од А4 формата у 300 dpi, у jpg. или tif. формату.

14. Начин техничко-обликовне обраде конкурсног рада

Графички прилози конкурсног рада треба да буду технички обрађени, презентовани на материјалу који је погодан за излагање и рад жирија.

Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, на формату 70/100 цм, а текстуални прилози на формату А4.

Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу, и означени шифром од шест карактера у горњем десном углу.

Сви прилози конкурсног рада морају се предати у запечаћеном омоту.

Уз конкурсни рад прилажу се и две запечаћене коверте (које даје Расписивач заједно са конкурсним подлогама).

Коверат са ознаком  „АУТОР” мора  да садржи име аутора (ауторског тима), адресу аутора и начин поделе награде, бројеве жиро-рачуна за уплату награде (односно дела награде и у ком проценту за рад сваког појединачно у ауторском тиму) уколико рад буде награђен.

Коверат са назнаком „АДРЕСА ЗА ПОВРАЋАЈ РАДА” мора да садржи адресу за повраћај рада (ако рад не буде награђен или откупљен) и изјаву у којој се аутор или ауторски тим изјашњава о томе да ли жели да се на јавној изложби рад изложи под шифром (анонимно) или под именом аутора.

15. Препоруке Расписивача меродавне за конкурсни задатак

Постојеће спомен обележје уклопити у предложено решење.

16. Критеријуми жирија за оцењивање конкурсног рада

Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:

Одговор на тему конкурса;

Просторни концепт решења;

Унапређење саобраћајних комуникација;

Актуелност решења у савременом архитектонском и урбанистичком дискурсу;

Функционална и естетска интегрисаност предложених решења у амбијент зоне центра Темерина;

Економичност предложеног решења у фази реализације.

17. Врста и висина награда, откупа и обештећења

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 (пет) радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се три награде и то на следећи начин:

I награда…………………………………………………….. 250.000,00 РСД

II награда……………………………………………………. 145.000,00 РСД

III награда…………………………………………………….100.000,00 РСД

Наведени износи садрже и износ за откуп награђених радова.

Жири ће расподелу извршити у свему према одредбама правилника из области урбанизма и архитектуре. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде.

Обештећење осталих учесника за радове који су испунили услове Конкурса износи 10.000 динара по раду.

Наручилац ће у накнадном поступку донети одлуку о услузи израде техничке документације на основу усвојеног дизајна (идејног решења).

18. Међусобни односи након конкурса

Награђени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити исте у целости или у деловима. Аутори награђених радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката по потреби и позиву, што се између расписивача и аутора регулише посебним уговорима.

19. Правне и финансијске последице везане за врсту и висину награда, откупа и обештећења

Награђени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити исте у целости или у деловима. Износи из тачке 17. овог Позива садрже и износ за откуп радова. Обештећење ненаграђених учесника за радове који су испунили услове Конкурса износи 10.000 динара по раду.

20. Услови заштите ауторских права

Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

21. Садржај изјаве учесника

Учесник ће уз предају рада доставити изјаву у складу са чланом 51. (у наставку) Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Службени гласник РС”, бр. 31/2015).

„Изјава учесника

Члан 51.

Учесник уз конкурсни рад предаје:

1) запечаћену коверту са ознаком „АУТОР” која садржи шифром означену изјаву Учесника о прихватању услова конкурса и начина расподеле награда;

2) запечаћену коверту са ознаком „КОНТАКТ” која садржи податке о адреси на коју се, након конкурса, доставља конкурсни рад.

Изјава учесника из става 1. тачка 1) овог члана садржи имена и адресе аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду Конкурсног рада.

Ауторски тим (коаутори) или правна лица која учествују у својству Учесника обавезно наводе лице овлашћено за заступање.

Уз изјаву из става 1. тачке 1) овог члана учесници достављају доказе о испуњености услова, уколико је то одређено Расписом.

Уколико је то Расписом одређено, ауторски тим прилаже и начин расподеле евентуалне награде или надокнаде у процентима, са подацима за уплату за све ауторе и сараднике.”

22. Језик конкурса

Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском језику.

Pročitano 2745 puta
 

17 bina

 

ČLANARINA 2022

 

Poštovani,

Podsećamo Vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2022. godinu iznosi 2.000,00 dinara.

Za arhitekte/penzionere godišnja članarina iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun:  Vojvođanska banka, a.d.,  broj: 325-9500600062062-07, poziv na broj je 2022, Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III

Ukoliko želite da se učlanite, popunjenu pristupnicu možete poslati na e mail : office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Udruženja arhitekata Srbije/Društva arhitekata Beograda.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili imejl adresu:

011/ 3230-059; 3239-754,office@dab.rs

Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije 


PRISTUPNICA.doc

 

image003

fb linkovi