Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Prijatelji UAS-a

Logo IAUS-a-dabSQ
uzb
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE - Reprezentativno udruženje u kulturi Republike Srbije

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@u-a-s.rs

sreda, 27 septembar 2017

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA Sekretarijat za kulturu raspisuje JAVNI I POZIVNI MEĐUNARODNI OTVORENI DVOSTEPENI KONKURS ZA IZRADU REŠENJA ZA SPOMEN-OBELEŽJE STEFANU NEMANJI NA SAVSKOM TRGU U BEOGRADU

>> ENGLISH VERSION << Uputstvo o carinskoj proceduri za  uvoz maketa i ostalog materijala.pdf


 ПИТАЊА УЧЕСНИКА И ОДГОВОРИ ЖИРИЈА KOНКУРСА СТЕФАН НЕМАЊА.pdf


 

Жири за подизање споменика Стефану Немањи коме председава генерални секретар Председника Републике Србије Никола Селаковић одржао је седницу на којој је донео одлуку којим вајарима ће бити упућен позив да директно учествују на конкурсу за споменик Стефану Немањи. Позиви су упућени руском вајару проф. Александру Рукавишникову, кинеском вајару и директору Националног музеја Кине Ву Веишану, италијанском вајару Роберту Барнију и словеначком вајару Мирсаду Бегићу.

Према Одлуци о расписивању конкурса за подизање споменика Стефану Немањи, конкурс је отворен и позивни, што значи да на њему могу да учествују сви вајари, али и да жири има право да позове најмање три вајара која би директно учествовала. Вајарима који добију позив обезбеђује се обештећење од пет хиљада евра у динарској противвредности, које ће бити одузето од награде уколико буду међу три најбоља решења. Првопласирани рад биће награђен са шест милиона динара, другопласирани са три милиона, а трећепласирани са милион динара. Конкурс, који је Град Београд објавио 27. септембра, двостепени је, што значи да ће 7. децембра бити изабрано шест радова који ће ући у ужи избор, да би жири 15. марта 2018. године донео одлуку како треба да изгледа споменик Стефану Немањи.

Жири, осим председавајућег Николе Селаковића чине: академик Светомир Арсић Басара, вајар, Емир Кустурица, редитељ, проф. Миодраг Живковић, вајар, академик Владимир Величковић, сликар, Небојша Ђурановић, сликар, проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду, Милутин Фолић, архитекта, главни урбаниста,  и Горан Весић, градски менаџер града Београда.

Председник жирија Никола Селаковић изјавио је да очекује велико интересовање домаћих уметника за овај конкурс, који је од националног значаја за нашу земљу, као и да је задовољан избором иностраних уметника којима ће бити упућен позив.

– Приликом избора иностраних вајара руководили смо се њиховим досадашњим достигнућима у уметности. У питању су вајари који су међународно познати и чиjи су радови изложени у галеријама и градовима широм света – изјавио је Селаковић.

Жири је на седници усвојио и одређене измене конкурсне документације, које су унете у текст конкурса. Конкурсна документација преузима се на веб-порталу Града Београда www.beograd.rs и интернет-страни Удружења архитеката Србије www.u-a-s.rs

SN m

 

OBAVEŠTENJE ZA UČESNIKE NA KONKURSU  05.10.2017.

Konkurs za spomen obelezje Stefanu Nemanji PROGRAM - IZMENE PO POGLAVLJIMA.pdf

Konkurs za spomen obelezje Stefanu Nemanji PROGRAM - IZMENJEN.pdf

 


 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за културу

Београд, Трг републике 3

расписује

ЈАВНИ И ПОЗИВНИ МЕЂУНАРОДНИ ОТВОРЕНИ ДВОСТЕПЕНИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ РЕШЕЊА ЗА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ СТЕФАНУ НЕМАЊИ НА САВСКОМ ТРГУ У БЕОГРАДУ

Расписивач конкурса:

Град Београд – Градска управа Града Београда, Секретаријат за културу.

Повод и циљ израде конкурса:

Непосредан повод за припрему и реализацију овог конкурса представљају: Одлука Одбора за подизање спомен-обележја Стефану Немањи о расписивању међународног конкурса за подизање спомен-обележја Стефану Немањи, Одлука Комисије за подизање спомен-обележја Стефану Немањи о расписивању конкурса за споменик Стефану Немањи по свом карактеру јавног и општег према домаћој уметничкој јавности, а позивног према међународној јавности и Одлука Скупштине Града Београда о подизању спомен-обележја Стефану Немањи на Савском тргу у Београду.

Циљ конкурса је добијање најквалитетнијег решења за спомен-обележје Стефану Немањи на новом Савском тргу у Београду.

Задатак конкурса:

Задатак конкурса и смисао уметничког решења је достојно обележавање сећања на једног од најзначајнијих српских владара, Стефана Немању, зачетника најсјајнијег периода средњoвековне српске државе, на његов живот, дело и значај као утемељивача српске државности.

Простор у коме треба осмислити спомен-обележје чини део новог Савског трга који, према Просторном плану подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”, постаје јавна пешачка површина (уз учешће трамвајског саобраћаја) и који са зградом Главне железничке станице планираном за комплекс намењен садржајима културе, чини целину чије ће се уређење дефинисати на основу јавног урбанистичко-архитектонског конкурса планираног за расписивање током трајања овог конкурса.

Очекује се да спомен-обележје буде скулпторско дело – фигурација.

Тип конкурса:

По врсти, конкурс је јавни и позивни.

Према учесницима, конкурс је отворен.

По облику, конкурс је двостепен.

Према начину и предаји рада, конкурс је анониман (у првом и у другом степену).

Језик конкурса је за домаће учеснике српски, а за иностране учеснике енглески.

Подлоге:

Конкурсни материјал учесници конкурса могу преузети бесплатно на веб-порталу Града Београда (http://www.beograd.rs) и Удружења архитеката Србије ( http://www.u-a-s.rs/) од 27. септембра 2017. године.

Рокови:

  • Крајњи рок за предају радова у првом степену конкурса је 7. децембар 2017. године

         до 15 часова, без обзира на начин предаје рада (непосредно или поштом).

  • Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата првог степена конкурса је 21. децембар 2017. године.
  • Крајњи рок за предају радова у другом степену конкурса је 2. март 2018. године до 15 часова, без обзира на начин предаје рада (непосредно или поштом).
  • Рок завршетка рада жирија и објављивање резултата другог степена конкурса је 15. март 2018.

         године.

Наградни фонд:

Позвани учесници на конкурсу (конкурс има јавни и позивни карактер), предајом рада остварују право на обештећење у нето износу од по 5. 000 евра. У случају да позвани учесник освоји неку од награда, износ предвиђен за награду умањује се за износ обештећења.  

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 (десет) радова који одговарају пропозицијама конкурса, за други степен биће одабрано 6 (шест) радова.

Одабрани учесници за други круг конкурса предајом рада остварују право на обештећење у нето износу од по 100.000,00 динара.

Награде у укупном износу нето наградног фонда од 10.000.000,00 динара биће додељене према следећој расподели:

×          прва награда                    6.000.000,00 динара  

×          друга награда                   3.000.000,00 динара    

×          трећа награда                  1.000.000,00 динара    

 

Првонаграђени рад биће одабран за реализацију.

Жири конкурса:

Председник жирија

Никола Селаковић, генерални секретар председника Републике Србије

Чланови жирија

Академик Светомир Басара, вајар

Емир Кустурица, редитељ

Проф. Миодраг Живковић, вајар

Академик Владимир Величковић, сликар

Небојша Ђурановић, сликар

Проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду

Милутин Фолић, архитекта, главни урбаниста града Београда

Горан Весић, градски менаџер града Београда

 

PROGRAM PDF / PROGRAMME PDF

 

 

*******************************

 

 


 Customs procedure regarding the import of models of scultures and other competition material.pdf


 PARTICIPANT’S QUESTIONS AND ANSWERS OF THE JURY.pdf


Changes in competition program 05.10.2017.

 

1.      Session of jury

2.      Program by chapters

3.      Program of competitins changes

 


 

CITY OF BELGRADE

CITY ADMINISTRATION SECRETARIAT FOR CULTURE

Trg Republike 3, Belgrade

Calls for

PUBLIC CONTEST AND INTERNATIONAL TWO-STAGE OPEN COMPETITION

FOR FINDING A CONCEPTUAL SOLUTION FOR STEFAN NEMANJA MEMORIAL

AT SAVSKI SQUARE IN BELGRADE

 

Competition announcer:

City of Belgrade, City Administration Secretariat for Culture

 

The goal and the objective of the competition:

The reasons for the preparation and realization of this Competition are: The decision of the Committee for building Stefan Nemanja Memorial on announcement of the international competition for building Stefan Nemanja Memorial, The decision of the Committee for building Stefan Nemanja Memorial on the announcement of the competition for Stefan Nemanja Memorial by its character public and general to the local artistic public, and calling towards international public and the decision of the City Assembly of Belgrade to build Stefan Nemanja Memorial on the Savski square in Belgrade.The aim of the competition is to get the best solution for Stefan Nemanja Memorial on the New Savski square in Belgrade.

The task of the competition:

The task of the competition and the idea of the artistic solution is to deservingly commemorate one of the most significant Serbian rulers, Stefan Nemanja, the founder of Serbian state in its brightest medieval period, his life, work and importance as the founder of Serbian statehood.

The space in which the Memorial will be placed is a part of the New Savski Square, which, according to the Special-purpose-area Spatial Plan for arrangement of the coastal area of the city of Belgrade - the area of the Sava Riverside for the project "Belgrade Waterfront", should become a public pedestrian area (with tram traffic) which is a whole with the building of the Main Railway Station, planned for a complex intended for cultural activities, the arrangement of which will be defined on the basis of a public urban - architectural competition planned for announcement during this competition.

It is expected that the Memorial should be a sculpture work - figuration.

 

Type of contest:

The competition is public and a call.

According to the participants, the competition is open.
By its form, the competition is two-step.

According to the method and submission of the work, the contest is anonymous (in the first and second stage).

The language of the competition for Serbian participants is Serbian and for foreign participants English.

 

Documentation:

Tender documentation is available for download at the web portal of the City Administration of Belgrade - Secretariat for Culture www.beograd.rs and the website of the Association of Architects of Serbia www.u-a-s.rs from September 27th.

Deadlines:

·         Deadline for work submission in the first stage of contest is December 07th, 2017,

       until 15:00, regardless of the manner of delivery (directly or by mail)

§  Publication of results of the first stage of contest - December 21st, 2017

§  Deadline for work submission in the second stage of contest is March 2nd, 2018,

     until 15:00, regardless of the manner of delivery (directly or by mail)

§  Publication of results of the second stage of contest – March 15th, 2018

 

Type and value of prizes:

By delivery of work, invited participants in the competition (the competition has public and calling character), are entitled for compensation in the net amount of 5 000 €. In case that invited participant wins some of the prizes, the amount foreseen for the award shall reduce by the amount of compensation.

If there are at least 10 (ten) works corresponding to the proposals for the second stage of competition, 6 (six) works will be selected.

Selected participants for the second stage of the competition, with the delivery of work, acquire the right to compensation in the net amount of 100 000 dinars.

Prizes in the total amount of the net prize pool of 10 000 000 dinars, will be awarded according to the following distribution:

×          First prize                                            6 000 000 dinars

×          Second prize                                      3 000 000 dinars

×          Third prize                                           1 000 000 dinars

 

The best work will be approved for realization.

 

The jury:

President of Jury

Nikola Selakovic, Secretary General of the President of the Republic

Jury members

Academician Svetomir Basara, sculptor

Emir Kusturica, director

Professor Miodrag Zivkovic, sculptor

Academician Vladimir Velickovic, painter

Nebojsa Djuranovic, painter

PhD Sima Avramovic, Dean of the Faculty of Law, University of Belgrade

Milutin Folic, architect, City Architect of Belgrade

Goran Vesic, City Manager of the City of Belgrade 

 

PROGRAM PDF / PROGRAMME PDF

 

 

CITY OF BELGRADE

CITY ADMINISTRATION SECRETARIAT FOR CULTURE

Trg Republike 3, Belgrade

Calls for

PUBLIC CONTEST AND INTERNATIONAL TWO-STAGE OPEN COMPETITION

FOR FINDING A CONCEPTUAL SOLUTION FOR STEFAN NEMANJA MEMORIAL

AT SAVSKI SQUARE IN BELGRADE

 

Competition announcer:

City of Belgrade, City Administration Secretariat for Culture

 

The goal and the objective of the competition:

The reasons for the preparation and realization of this Competition are: The decision of the Committee for building Stefan Nemanja Memorial on announcement of the international competition for building Stefan Nemanja Memorial, The decision of the Committee for building Stefan Nemanja Memorial on the announcement of the competition for Stefan Nemanja Memorial by its character public and general to the local artistic public, and calling towards international public and the decision of the City Assembly of Belgrade to build Stefan Nemanja Memorial on the Savski square in Belgrade.The aim of the competition is to get the best solution for Stefan Nemanja Memorial on the New Savski square in Belgrade.

The task of the competition:

The task of the competition and the idea of the artistic solution is to deservingly commemorate one of the most significant Serbian rulers, Stefan Nemanja, the founder of Serbian state in its brightest medieval period, his life, work and importance as the founder of Serbian statehood.

The space in which the Memorial will be placed is a part of the New Savski Square, which, according to the Special-purpose-area Spatial Plan for arrangement of the coastal area of the city of Belgrade - the area of the Sava Riverside for the project "Belgrade Waterfront", should become a public pedestrian area (with tram traffic) which is a whole with the building of the Main Railway Station, planned for a complex intended for cultural activities, the arrangement of which will be defined on the basis of a public urban - architectural competition planned for announcement during this competition.

It is expected that the Memorial should be a sculpture work - figuration.

 

Type of contest:

The competition is public and a call.

According to the participants, the competition is open.
By its form, the competition is two-step.

According to the method and submission of the work, the contest is anonymous (in the first and second stage).

The language of the competition for Serbian participants is Serbian and for foreign participants English.

 

Documentation:

Tender documentation is available for download at the web portal of the City Administration of Belgrade - Secretariat for Culture www.beograd.rs and the website of the Association of Architects of Serbia <

Tender documentation is available for download at the web portal of the City Administration of Belgrade - Secretariat for Culture www.beograd.rs and the website of the Association of Architects of Serbia www.u-a-s.rs from September 27th.

Deadlines:

·         Deadline for work submission in the first stage of contest is December 17th, 2017,

       until 15:00, regardless of the manner of delivery (directly or by mail)

§  Publication of results of the first stage of contest - December 21st, 2017

§  Deadline for work submission in the second stage of contest is March 2nd, 2018,

     until 15:00, regardless of the manner of delivery (directly or by mail)

§  Publication of results of the second stage of contest – March 15th, 2018

<

 

Type and value of prizes:

By delivery of work, invited participants in the competition (the competition has public and calling character), are entitled for compensation in the net amount of 5 000 €. In case that invited participant wins some of the prizes, the amount foreseen for the award shall reduce by the amount of compensation.

If there are at least 10 (ten) works corresponding to the proposals for the second stage of competition, 6 (six) works will be selected.

Selected participants for the second stage of the competition, with the delivery of work, acquire the right to compensation in the net amount of 100 000 dinars.

Prizes in the total amount of the net prize pool of 10 000 000 dinars, will be awarded according to the following distribution:

×          First prize                                            6 000 000 dinars

×          Second prize                                      3 000 000 dinars

×          Third prize                                           1 000 000 dinars

 

The best work will be approved for realization.

 

The jury:

President of Jury

Nikola Selakovic, Secretary General of the President of the Republic

Jury members

Academician Svetomir Basara, sculptor

Emir Kusturica, director

Professor Miodrag Zivkovic, sculptor

Academician Vladimir Velickovic, painter

Nebojsa Djuranovic, painter

PhD Sima Avramovic, Dean of the Faculty of Law, University of Belgrade

Milutin Folic, architect, City Architect of Belgrade

Goran Vesic, City Manager of the City of Belgrade 

 

 

 

Pročitano 3511 puta
Više iz ove kategorije La Biennale di Venezia 2014 »
 


ČLANARINA 2024

 

Poštovani,

Podsećamo vas da godišnja članarina u Društvu arhitekata Beograda- Udruženju arhitekata Srbije za 2024. godinu iznosi 3.000,00 dinara.

Za arhitekte/ penzionere godišnja članarina iznosi 1.500,00 dinara.

Uplatu možete izvršiti na račun Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7a/III kod OTP banke, a.d. Novi Sad broj 325-9500600062062-07 sa pozivom na broj 2024.

 Popunjenu pristupnicu možete poslati na e- mail: office@dab.rs ili popuniti lično pri dolasku u prostorije Društva arhitekata Beograda radnim danima  između 09,00 -15,00 časova.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti i na telefone ili e- mail adresu:

011/ 3230-059; 3239-754, office@dab.rs
Društvo arhitekata Beograda
Udruženje arhitekata Srbije

 

 

PRISTUPNICA.docx

 

image003

400x560 bina 18-01

 

fb linkovi