Member of
uia logo


Observer member

IceVerticalMenu Module

Reprezentativno udruženje u kulturi
na teritoriji Republike Srbije , na osnovu Zakona o kulturi i rešenju Ministra kulture,informisanja i informacionog društva
Prijatelji UAS-a
logokorespondencija
Copyright © 2012 UAS
All Rights Reserved

UdruženjE Arhitekata SrbijE

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

 

PDF verzija

 

Na osnovu Statuta Udruženja arhitekata Srbije Upravni odbor Udruženja arhitekata Srbije (UAS) donosi


PRAVILNIK O SADRŽAJU I POSTUPKU UPISA U REGISTAR OBJAVLJENIH DELA ARHITEKTURE


Član 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se postupak upisa i način deponovanja podataka o delu arhitekture te sadržaj i vođenje registra objavljenih dela arhitekture Udruženja arhitekata Srbije (u daljem tekstu: Registar).


Član 2.
Dela u Registar upisuje i registar vodi stručna služba UAS.
Registar je dostupan javnosti.


Član 3.
Upisom i deponovanjem podataka dela arhitekture u Registar, autor objavljuje delo arhitekture i od tog trenutka uživa moralna i imovinska prava u pogledu svog dela.


Član 4.
Postupak upisa u Registar pokreće autor/koautori ponošenjem zahteva za upis.
Zahtev za upis dela arhitekture sadrži:
01) Naziv dela arhitekture;
02) Podatke o vrsti dela arhitekture i autorstva (projekat, realizacija, prostorno programski koncept, idejno rešenje, idejni projekat i sl);
03) Sažeti tekstualni opis dela arhitekture;
04) Podatke o autoru / koautorima;
05) Za lica koja nisu članovi lokalnih društava arhitekata niti UASa dokaz o uplati naknade za upis u registar.


Član 5.
Po primljenom zahtevu UAS dostavlja podnosiocu zahteva dodeljeni broj iz registra.
U slučaju da se radi o projektu arhitekture, autor/koautori mogu da na vidnom mestu u projektu (na pr. tablica projekta) upišu : „ registar dela arhitekture UAS br. HHHH.“


Član 6.
Po primljenom dodeljenom broju, podnosilac zahteva dostavlja u štampanoj ili digitalnoj formi delo arhitekture i/ili dokumentaciju o realizovanom delu arhitekture.
Za projekte se dostavlja tekstualna i grafička dokumentacija a za realizovana dela i fotografije dela.
Dokumentacija koja se dostavlja za deponovanje obavezno mora da bude potpisana od strane autora/koautora.
Dokumentacija koja se deponuje u elektronskoj formi treba da bude u .pdf ili sličnom formatu.
UAS deponuje primljenu dokumentaciju i vrši upis dela u registar.


Član 7.
Na internet sajtu UAS objavljuje se i stalno ažurira deo Registra koji sadrži
01) Registracioni broj;
02) Datum upisa u registar;
03) Naslov dela arhitekture;
04) Podatke o vrsti dela arhitekture;
05) Podatke o autoru/i koautorima.


Član 8.
Iznos naknade za upis u Registar utvrđuje UO UAS.


Član 9.
Ovaj Pravilnik je usvojio UO UAS na sednici UO 23.06.2017. godine

 

ZA UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE
Milan Đurić, predsednik s.r.

 

 

 
S.ARCH-1

fb linkovi